Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου: Γνωριμία με σημαντικές εκκλησίες της Πλάκας
Ο Κυριακάτικος περίπατος μας στην Πλάκα την Κυριακή των Βαΐων -5 Απριλίου- θα είναι προσαρμοσμένος στο πνεύμα των ημερών. Έτσι θα γνωρίσουμε ιστορικές εκκλησίες της Πλάκας που συνδέονται με σημαντικά πρόσωπα και γεγονότα:

Θα δούμε που έψελνε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, που εκκλησιαζόταν ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, ποια ήταν η πρώτη καμπάνα που σήμανε την απελευθέρωση της Αθήνας το 1944, από που μοιράζεται το Άγιο Φως σε όλη την Ελλάδα;


Δηλώσεις συμμετοχής : Τηλέφωνο 2103250341, Email info@ekedisy.gr
Ώρες λειτουργίας Γραμματείας: Δευτέρα-Σάββατο 10:00-18:00
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
Τριπόδων 23, Πλάκα Αθήνα
http://www.ekedisy.gr/
info@ekedisy.gr

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Κυριακή 5 Απριλίου: Στα βήματα του Παπαδιαμάντη


Την ερχόμενη Κυριακή, 5 Απριλίου στον Κυριακάτικο περίπατό μας στην Πλάκα θα γνωρίσουμε εκκλησσάκια της περιοχής, θα ακολουθήσουμε τα ίχνη του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και φυσικά θα φτιάξουμε το δικό μας Πασχαλινό Παραμύθι.


Αντιγράφω από την "Ιστορία μιας τυρόπιττας" του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη:

"...Αλλά ημείς ανεκαλύψαμεν τα χρόνια εκείνα και ένα άλλο κατανυκτικώτατον καταφύγιον. Τον Άγιον Ελισσαίον, ένα ιδιωτικόν εκκλησιδάκι, απέναντι των φυλακών του Παλαιού Στρατώνος του ιππικού, παρά την αρχαίαν Αγοράν∙ μέσα εις μίαν αυλήν μεγάλην ωσάν μοναστηρίου, όπου ετελούντο Αγρυπνίαι καθ’ όλας τας μεγάλας εορτάς της Εκκλησίας μας, από τας οποίας ποτέ δεν ελείπαμεν καθοδηγούντες τους ψάλλοντας και ψάλλοντες και ημείς, τους Κανόνας ιδίως, δεξιά ο Παπαδιαμάντης, αριστερά εγώ, με όλην την τέρψιν την οποίαν παρέχει εις την ψυχήν μια απόλαυσις εις εκείνον οπού είναι συνηθισμένος εις τοιαύτην νυκτερινήν προσευχήν. Και ημείς είμεθα συνηθισμένοι από την νήσον μας όπου είναι πολύ γνωσταί αι Αγρυπνίαι όχι μόνον εις εξωκκλήσια αλλά και εις τους δύο ενοριακούς ναούς.
Περί το μεσονύκτιον λοιπόν αφού έκαμα τας διορθώσεις των της παραμονής περιγραφών μου της αγοράς εις την Ακρόπολιν , μετέβην βιαστικά εις τον Άγιον Ελισσαίον, όπου είχε προχωρήσει πλέον η Αγρυπνία. Εύρον δε τον ναΐσκον γεμάτον από κόσμον. Ο χειμών ήτο αρκετά δριμύς το έτος εκείνο, η δε πυκνή του ναΐσκου συρροή των ευλαβών αγρυπνιστών απετέλει μίαν ευάρεστον θερμότητα, οπού και ο πλέον ατίθασος εις τα τοιαύτα ημπορούσε να την ανεχθή. Μέχρι του τέμπλου είχον προχωρήσει οι πιστοί, προς δε το δυτικόν μέρος, προς τον Νάρθηκα, ήσαν αι γυναίκες παρακολουθούσαι με προσοχήν την ώραν εκείνην την γινόμενην ανάγνωσιν εις την υπόθεσιν της εορτής. Είχε τελειώσει ο Εσπερινός, έγινεν η ευλόγησις των άρτων, και μετά την Ανάγνωσιν θα ήρχιζεν ο όρθρος, το ωραιότερον μέρος της Ακολουθίας της ορθοδόξου εκκλησίας διά τους θεσπεσίους ύμνους του Κοσμά του Δαμασκηνού, διά τους γλυκυτάτους πολυελαίους, τους τρεις ψαλμούς του Δαβίδ, διά τους Κανόνας είτα, ότε εκυριάρχει ο Παπαδιαμάντης, ψάλλων με την άχρουν εκείνην ασθενικήν φωνήν του, αλλά με το περιπαθές αλησμόνητον ύφος κατορθώνων να μεταδίδη τον ενθουσιασμόν του εις τους ακούοντας, οι οποίοι χωρίς να θέλουν τον παρηκολούθουν και αυτοί εις τας αρμονικάς κινήσεις του εν τω ψάλλειν, ότε εκινείτο όλος κ’ εχόρευε κ’ ελαφρώς εκτύπα τας χείρας του επί του αναλογίου και τους πόδας επί του ξυλίνου δαπέδου, χωρίς να γεννά καμμίαν χασμωδίαν. Εισήλθον μετά κόπου διασχίσας την πυκνήν των πιστών Σύναξιν, και με το βλέμμα ανερευνούσα να συναντήσω τον καλόν μου εταίρον μέσα εις το πυκνόν εκείνο εκκλησίασμα, ότε τον βλέπω. Η χαρά μου εζωγραφήθη αμέσως εις τα μάτια μου και τα χείλη. Ήτο εκεί όρθιος επί του στασιδίου του, διότι ουδέποτε εκάθητο, και έβλεπε προς την θύραν και αυτός, αναμένων με.
Ένεκα της επισυμβάσης την νύκτα εκείνην θαλασσινής θυέλλης, το ευρωπαϊκόν ταχυδρομείον παρημποδίσθη εις την Κέρκυραν, και ελεύθερος πλέον από αναμονήν εις το δημοσιογραφικόν του γραφείον, με έκτακτον όλως χαράν διά την δημοσιογραφικήν του αργίαν, πολύ ενωρίς είχε προσέλθει εις τον Άγιον Ελισσαίον (Στην εφημερίδα Ακρόπολις εργαζόταν και ο Παπαδιαμάντης).
Η Αγρυπνία εξηκολούθησε κατόπιν προβαίνουσα ομαλώς με πολλήν τάξιν και με πολλήν ψαλτοφωνίαν, καθ’ ην εψάλλαμεν τους Κανόνας κατά το σύνηθες προς χαράν όλου του εκκλησιάσματος∙ έληξε δε περί την πέμπτην πρωινήν ώραν, ότε συγχρόνως απέλυον τότε και οι ενοριακοί ναοί, και ετελείτο ούτω μια έκτακτος πανηγυρική κίνησις έξω εις τας οδούς των διαφόρων συνοικιών, ως κατά την ημέραν του Πάσχα, ότε διάφοροι όμιλοι πιστών, γυναίκες και άνδρες συνηντώντο εις τας οδούς εξερχόμενοι από τους ναούς και μεταβαίνοντες εις τας οικίας των.
Τότε προτείνω εις τον Παπαδιαμάντην, χωρίς να του εξαγορευθώ το μυστικόν μου το απόκρυφον, να μεταβώμεν εις το Αναβρυτήριον εις τον φούρνον του γερο-Μίχα να φάγωμεν λουκουμάδες-ημέρα οπού είναι, του είπα. Εκείνος ευχαρίστως αποδεχθείς την πρότασίν μου, δεν έδειξε καμμίαν απαρέσκειαν. Μας ηκολούθησε δε και τις αχώριστος φίλος μας ως φίλος των Αγρυπνιών, ο Θεοφάνης, ένας ευλαβέστατος χριστιανός, γηγενής Αθηναίος, ανήκων εις μίαν από τας πλέον αρχοντικάς οικογενείας της μεσαιωνικής πόλεως, σπουδάσας τα νομικά αλλά μη θελήσας να μετέλθη τον δικηγόρον. Κάτοχος δε περιουσίας ακινήτου έμενεν αργός, έχων μόνην ενασχόλησίν του να συλλέγη πληροφορίας περί του Αγίου Βασιλέως οπού κοιμάται εις τα υπόγεια της Αγ. Σοφίας, προφορικάς και γραπτάς, και αγοράζων προφητικά βιβλία από τα παλαιοπωλεία. Συχνά τον έβλεπε κανείς εις τα Χαυτεία με το σάλι του εις την πλάτην του και τον ναργιλέ του εις το στόμα, αναμένοντα να συναντήση ταξιδιώτην τινά είτε εκ της ελευθέρας Ελλάδος είτε εκ της δούλης, ίνα συμπληρώση τας προφητικάς πληροφορίας του. Ο καλός και αγαθός ούτος χριστιανός, καθήμενος πλησίον του παντοπωλείου Καχριμάνη, εσχετίσθη πολύ στενώς μαζί μας και συχνά ελάμβανε μέρος εις τα δείπνα μας. Αυτός μας ωδήγησε την πρώτην φοράν και εις τον Άγιον Ελισσαίον εις τας Αγρυπνίας του. Αυτός και κατά τα δείπνα μας, εντείνων την φαιδρότητά μας, μας εδιηγείτο πολλάκις πολλά και παράδοξα∙ ότι ένα βράδυ εις την οδό Ερμού συνήντησε τον Γέροντα του Υμηττού, ένα πρόσωπον φανταστόν, περί ου έγραφε τότε η Νέα Εφημερίς πολύ περίεργα και υπερφυή πράγματα. Αλλ’ έως ου τον πλησιάση να ομιλήση μαζί του, μας έλεγεν, έγινεν άφαντος…"

Δηλώσεις συμμετοχής : Τηλέφωνο 2103250341, Email info@ekedisy.gr
Ώρες λειτουργίας Γραμματείας: Δευτέρα-Σάββατο 10:00-18:00
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
Τριπόδων 23, Πλάκα Αθήνα
http://www.ekedisy.gr/
info@ekedisy.gr

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Ένα παραμύθι για την Επανάσταση του ΄21 στην Αθήνα!

Σήμερα, μετά τον περιπατό μας στην Πλάκα όπου μιλήσαμε για την Αθήνα στην εποχή της Επανάστασης του 1821, γυρίσαμε στο Μουσείο, φτιάξαμε τα Επαναστατικά Λάβαρα, αλλά κι ένα μικρό παραμύθι που διαδραματιζόταν τις κρίσιμες ημέρες Μαρτίου -Απριλίου του 1821 στην Αθήνα.


Ηρωίδα μας η Ιφιγένεια, ένα κορίτσι που κάτω από την μύτη των Τούρκων έβγαινε κάθε μέρα από την Πύλη του Αδριανού δήθεν για να πλύνει ρούχα στο ποτάμι και γυρνώντας έφερνε στο καλάθι της πολεμοφόδια από τη Μονή της Πεντέλης για τους Επαναστάτες. Ήταν η αποστολή που της είχε αναθέσει ο ίδιος ο Αθανάσιος Διάκος!

Ο Γιάννης αγαπούσε την Ιφιγένεια και θέλησαν να παντρευτούν, αλλά ο βοεβόδας της Αθήνας τους το απαγόρευσε. Αυτοί τότε παντρεύτηκαν κρυφά στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου, αλλά τους πηραν είδηση οι Τούρκοι και τους φυλάκισαν στην Ακρόπολη.
Αυτοί κατάφεραν ένα βράδυ να εξουδετερώσουν δυο φρουρούς, φόρεσαν τα ρούχα τους και το έσκασαν από τη φυλακή. Όταν γύρισαν στο σπίτι, όλοι τρόμαξαν να τους γνωρίσουν.
Στο μεταξύ ένας κατάσκοπος των Τούρκων που παρίστανε τον Επαναστάτη ποροσπάθησε να βρει που κρύβονται αλλά αυτοί το είχαν σκάσει με τον φίλο τους τον Βασίλη που τους έκρυψε στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, κοντά στο Χαλάνδρι.
Μετά ξέσπασε η Επανάσταση στην Αθήνα και η Ιφιγένεια με τον Γιάννη και τους άλλους φίλους τους έτρεξαν να βοηθήσουν στην ποιλιορκία της Ακρόπολης!

Την ερχόμενη Κυριακή, 5 Απριλίου στον Κυριακάτικο περίπατό μας στην Πλάκα θα γνωρίσουμε εκκλησσάκια της περιοχής, θα ακολουθήσουμε τα ίχνη του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και φυσικά θα φτιάξουμε το δικό μας Πασχαλινό Παραμύθι.

Δηλώσεις συμμετοχής : Τηλέφωνο 2103250341, Email info@ekedisy.gr
Ώρες λειτουργίας Γραμματείας: Δευτέρα-Σάββατο 10:00-18:00
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
Τριπόδων 23, Πλάκα Αθήνα
http://www.ekedisy.gr/
info@ekedisy.gr

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

29 Μαρτίου: Η Πλάκα στην Επανάσταση του 1821Στον Κυριακάτικο περίπατό μας στις 29 Μαρτίου κάνουμε ένα ταξίδι στην Αθήνα της εποχής της Επανάστασης του 1821. Ανακαλύπτουμε που έζησε ο Αθανάσιος Διάκος, μιλάμε για την πολιορκία της Ακρόπολης και το δραματικό τέλος του Οδυσσέα Ανδρούτσου.
Μα πάνω απ' όλα μοιραζόμαστε κάτι από την ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής και φτιάχνουμε τα δικά μας παραμύθια.

Δηλώσεις συμμετοχής : Τηλέφωνο 2103250341, Email info@ekedisy.gr
Ώρες λειτουργίας Γραμματείας: Δευτέρα-Σάββατο 10:00-18:00
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
Τριπόδων 23, Πλάκα Αθήνα
http://www.ekedisy.gr/
info@ekedisy.gr

Όταν ...πάγωσε ο Έλγιν!

Σήμερα, μετά τον Κυριακάτικο περίπατό μας στην Πλάκα, επιστρέψαμε στο Μουσείο Σχολικής και Εκπαίδευσης για να φτιάξουμε το παραμύθι μας.
Είχαμε μιλήσει πολύ για τον Λόρδο Βύρωνα και για την "Κατάρα της Αθηνάς" -ποιήμα που έγραψε καταγγέλοντας την λεηλασία και την καταστροφή του Παρθενώνα από τον Έλγιν.


Τα παιδιά λοιπόν, αφού έφεραν την Έλσα από το Frozen με ένα Ιπτάμενο Καράβι συμπαραστάθηκαν στην Αθηνά και στον Λόρδο Βύρωνα παγώνοντας τον Έλγιν τη στιγμή που πήγαινε να κλέψει τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Μάλιστα τον άφησαν εκεί κι έφυγαν χωρίς να τελειώσει το παραμύθι.
Άκουσα πως όποιος ανέβει σήμερα στην Ακρόπολη θα δει όλα τα Μάρμαρα στη θέση τους και τον Έλγιν παγωμένο!

Λέτε;

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

22 Μαρτίου: Κυριακάτικος περίπατος στην Πλάκα -Η Άνοιξη συναντά την ποίηση και την ιστορία

Μάγεμα η φύσις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη·
η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι.

Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κρένει:
«Όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει».


Διονύσιος Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι

Ο ανοιξιάτικος περίπατός μας στην Πλάκα την πρώτη Κυριακή (22 Μαρτίου) μετά την εαρινή ισημερία θα είναι ένα ταξίδι στην άνοιξη, στην ποίηση και στη συνάντησή τους με την ιστορία.

Ένα άγαλμα που έζησε πολλές περιπέτειες και φτιάχτηκε από τρεις διαφορετικούς γλύπτες.
Ένα μοναστήρι που δεν υπάρχει πια και φιλοξένησε έναν ξεχωριστό ποιητή και μεγάλο φίλο της Ελλάδας.

Ένας έρωτας που άνθισε πριν από 200 χρόνια στην Αθήνα και γέννησε ένα ποίημα που έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο:

Μα τα μαλλιά τ΄ατίθασα ,
τα γλυκανεμισμένα 'πο τον αγέρα του Αιγαίου,
Μα τα βλέφαρά σου που με τα κατάμαυρα ματόκλαδα αγγίζουν
τα τρυφερά τα μάγουλα τα ροδοβαμμένα.
Μα τα ελαφίσια τ' 'αγριωπά τα μάτια σου,
-Ζωή μου, σας αγαπώ!

Πως χάρη σε ένα στοίχημα δημιουργήθηκε η πιο συναρπαστική ιστορία τρόμου.

Ένα αληθινό παραμύθι.

Βασικοί ήρωές μας δυο ποιητές:

Ο Λόρδος Βύρων και ο Διονύσιος Σολωμός.

Ξεκινώντας από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης (12.30), θα ανακαλύψουμε τα μυστήρια της ιστορίας

Θα επισκεφθούμε ένα Μουσείο, θα δούμε ζωγραφιές της Άνοιξης και ακόμη θα γνωρίσουμε ένα άγνωστο Ρωμαϊκό Λουτρό που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης

Φωτογραφία από το http://elizabettasfairytale-handmade.blogspot.gr/p/pictures-from-my-heart.html
James Foot


Πληροφορίες –εγγραφές:

Τριπόδων 23, Πλάκα, 10558, Αθήνα
Τηλ.:2103250341,  6937219160

info@ekedisy.gr

Περπατάω με την τάξη μου στην Πλάκα

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Παραμυθοκουζίνα, πραγματοποιεί σειρά δράσεων για τα σχολεία που έχουν ως στόχο την γνωριμία των παιδιών με την ιστορία της περιοχής όπου στεγάζεται το Μουσείο.

Τα παιδιά περπατούν στην πόλη, γνωρίζουν τα μνημεία και την ιστορία τους και στη συνέχεια, στο χώρο του Μουσείου, με τη βοήθεια της Μαγικής Τράπουλας των Παραμυθιών δημιουργούν τη δική τους ιστορία για όσα γνώρισαν.

Τα προγράμματα -σε περιπτώσεις επισκέψεων σχολείων- προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα:

-Σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών
-Σε παιδιά  ηλικίας 9-12 ετών
-Σε παιδιά 12- 18 ετών

Στον εκπαιδευτικό περίπατο λαμβάνεται υπόψη και η αντίστοιχη ιστορική περίοδος την οποία τα παιδιά διδάσκονται στο σχολείο.

Μαγική Τράπουλα και Τοπική Ιστορία


Η Μαγική Τράπουλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την καθοδήγηση των ενηλίκων ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν βιωματική γνώση για συγκεκριμένα θέματα.

Από τον Ιούνιο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015, αξιοποιήθηκε σε ένα πρόγραμμα για τις καθημερινές συνήθειες υγιεινής, στο πλαίσιο του οποίου η «Παραμυθοκουζίνα» επισκέφθηκε 100 Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς σε όλη την Ελλάδα, με τη στήριξη της αλυσίδας σουπερμάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και του Detoll.

Ήδη έχει αξιοποιηθεί με επιτυχία στη δημιουργία παραμυθιών από τα ίδια τα παιδιά με σκοπό την εξοικείωση τους με τους κανόνες της σωστής διατροφής.

Επίσης έχουν δημιουργηθεί παραμύθια για τη ζωοφιλία, τους φόβους των παιδιών, τη η γνωριμία τους  με  λογοτεχνικά κείμενα, θεατρικά έργα, αλλά και την τοπική ιστορία.

Με τη βοήθεια της Μαγικής Τράπουλας δημιουργήθηκαν παραμύθια με αφορμή π.χ. τη σκηνή της Οδύσσειας, όπου το πιστό σκυλί ο Άργος αναγνωρίζει τον Οδυσσέα και μετά ξεψυχά.

Με έμπνευση τα μνημεία –σύμβολα Αθήνας και Θεσσαλονίκης (Λευκό Πύργο και Ακρόπολη) δημιουργήθηκε το παραμύθι «Περιπέτεια στον Παρελθώνα».

Με αφορμή τους Αχαρνής του Αριστοφάνη δημιουργήθηκε το παραμύθι «Αχαρνής 2012» που συνέδεσε την αρχαία ιστορία με τη σημερινή εποχή, με επίκεντρο τις Αχαρνές.

Εκδηλώσεις όπου η Μαγική Τράπουλα χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία παραμυθιών που αφορούν στην τοπική ιστορία έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στη Κρήτη, στη Καβάλα, στο Πόρτο Ράφτη, στη Φωκίδα κ.α.

Τον Φεβρουάριο του 2015 σε συνεργασία με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης ξεκίνησαν οι «Κυριακάτικοι Περίπατοι στην Πλάκα», όπου γονείς και παιδιά ξεναγούνται και γνωρίζουν την ιστορία και τα μνημεία της περιοχής, ενώ στη συνέχεια δημιουργούν παραμύθια βασισμένα σε όσα έμαθαν.


Τα παραμύθια

Μετά τον περίπατο και την ξενάγηση στην Πλάκα, τα παιδιά φτιάχνουν ένα –ή περισσότερα- παραμύθια που τοποθετούνται στο συγκεκριμένο χώρο, αξιοποιώντας τα όσα μάθαμε.

-Με τα μικρότερα παιδιά, φτιάχνουμε ένα παραμύθι όλοι μαζί και ταυτόχρονα το «παίζουμε» ακολουθώντας την τυχαία διαδρομή που μας υποδεικνύουν τα τραπουλόχαρτα της Μαγικής Τράπουλας.

-Τα μεγαλύτερα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων , η κάθε ομάδα ετοιμάζει τη δική της ιστορία και στη συνέχεια την παρουσιάζει στους υπόλοιπους.


Η Παραμυθοκουζίνα

Η Παραμυθοκουζίνα ξεκίνησε το ταξίδι της στον κόσμο των Παραμυθιών το φθινόπωρο του 2011 κι από τότε έχει ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και έχει συμβάλλει στη δημιουργία δεκάδων παραμυθιών μαζί με τα παιδιά –κάθε ηλικίας.
Βασικό «εργαλείο» για την κινητοποίηση της φαντασίας των παιδιών είναι η «Μαγική Τράπουλα των Παραμυθιών»


Τι είναι η Μαγική Τράπουλα


Η μαγική τράπουλα βασίζεται στις λεγόμενες «λειτουργίες» των παραμυθιών. Οι λειτουργίες αυτές, σύμφωνα με έναν από τους σημαντικότερους μελετητές του παραμυθιού, τον ρώσο Βλαντιμίρ Προπ, ο οποίος προσδιόρισε ότι είναι 31 στον αριθμό, υπάρχουν, πάνω- κάτω, σε όλα τα παραμύθια. Ο Τζιάνι Ροντάρι τις περιόρισε σε 21 και πρότεινε τη δημιουργία μιας τράπουλας. 
Αυτή η τράπουλα προσαρμόστηκε από τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Κώστα Στοφόρο και εικονογραφήθηκε από τη ζωγράφο Στεφανία Βελδεμίρη.

Ο Ροντάρι λέει πως οι «λειτουργίες» είναι για το παραμύθι ότι οι νότες για τη μουσική. Όπως με τις 12 νότες μπορείς να φτιάξεις αναρίθμητες μελωδίες, έτσι και με τις «λειτουργίες» μπορείς να φτιάξεις αναρίθμητα παραμύθια…
Η Μαγική Τράπουλα, είναι ένα ακόμη μονοπάτι για να ταξιδέψει η φαντασία των παιδιών, αλλά και των … «μεγάλων» ώστε να βρουν και πάλι το παιδί που έχουν μέσα τους…

Πληροφορίες:
Τριπόδων 23, Πλάκα, 10558, Αθήνα
Τηλ.:2103250341,  6937219160

info@ekedisy.gr

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

Με τον ...Χυτρίωνα στην Αρχαία Αγορά!Συνεχίζοντας τους Κυριακάτικους περιπάτους που οργανώνουμε με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, σήμερα, παρέα με την αρχαιολόγο και συγγραφέα Εύη Πίνη, φτάσαμε ως την Αρχαία Αγορά και μάθαμε για τη ζωή στην Αθήνα του 400 π.Χ
Με αφορμή το βιβλίο της "Το μυστικό του δούλου" όπου ήρωας είναι ο Χυτρίωνας, μάγειρας στη Θόλο -ήτοι ο επίσημος ...σεφ των βουλευτών της Αθήνας.
Και τι δεν είδαμε σήμερα. Ξεκινώντας από τα Αναφιώτικα, διασχίζοντας τα δρομάκια, περπατώντας μετά γύρω από την Αρχαία Αγορά, περπατώντας μέσα στο πολύβουο και πολύχρωμο πλήθος του Θησείου κάναμε ένα μακρύ ταξίδι στην ιστορία της πόλης.
Φτιάξαμε κι ένα πολύ μικρό παραμυθάκι, όπου ο Χυτρίωνας μαγείρευε για ένα αθλητή των Ολυμπιακών Αγώνων.
Αντίπαλος του ο μάγιερας ενός κακού αθλητή που με τη βοήθεια του Δαίδαλου (!) έφτιαξε φτερά για να πετάει και να κερδίσει τον Αγώνα.
Ευτυχώς τον κατάλαβαν κι έτισ τιμωρήθηκε.
Ο αθλητής -φίλος του Χυτρίωνα κέρδισε τους αγώνες κι παντρεύτηκε την καλή του.
Βλέπετε ο μπαμπάς της δεν τον ήθελε γιατί ήταν φτωχός, αλλά μόλις έγινε Ολυμπιονίκης άλλαξαν όλα!


Την άλλη φορά θα φτιάξουμε ένα μεγάλυτερο παραμύθι

Σας περιμένουμε κι εσάς στην επόμενη βόλτα μας γεμάτη άνοιξη, ποίηση και παραμύθια στις 22 Μαρτίου στις 12.30

Πληροφορίες και εγγραφές:

Τριπόδων 23, Πλάκα, 10558, Αθήνα
Τηλ.:2103250341,  6937219160
info@ekedisy.gr

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Η Μαγική Τράπουλα της Μυθολογίας: Φτιάξε τον δικό σου Ελληνικό Μύθο!Κυκλοφόρησε σε πρώτη δοκιμαστική έκδοση σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων 


Η ΜΑΓΙΚΗ ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ

Κείμενα: Κώστας Στοφόρος
Ζωγραφιές: Στεφανία Βελδεμίρη

Βασισμένη στη «Γραμματική της Φαντασίας» του Τζιάνι Ροντάρι
και στις λειτουργίες του παραμυθιού του Βλάντιμιρ Προπ

Α. Φτιάχνοντας ιστορίες και παραμύθια με τα παιδιά

Οι ιστορίες που φτιάχνουν τα παιδιά, αλλά ακόμη και οι γονείς ή οι παιδαγωγοί, συχνά και με τη δική τους συμβολή, θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές και ωφέλιμες. Αν μπορούσαμε να συνοψίσουμε, θα λέγαμε:

ü      Το παιδί μαθαίνει να εκφράζει καλύτερα τις σκέψεις του, να μοιράζεται αυτά που ονειρεύεται, να «εξορκίζει» αυτά που φοβάται
ü      Γίνεται καλύτερος ακροατής. Μαθαίνει να ακούει αλλά να μη δέχεται παθητικά τα όσα του λένε.
ü      Εξασκεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα.
ü      Οι ιστορίες αυτές μπορεί να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα και στην ψυχολογία του. Ένα παραμύθι προσαρμοσμένο στο κάθε παιδί το βοηθά να ταυτιστεί με τους ήρωες και μέσα από αυτήν την ταύτιση να κατευνάσει ακόμη και τις ανησυχίες του, αλλά να βρει κι ένα κλειδί για να αντιμετωπίζει τα εμπόδια που του προκύπτουν.
ü      Η γλωσσική έκφραση βελτιώνεται τόσο με όσα λέει το ίδιο το παιδί, όσο και με αυτά που ακούει να δημιουργούνται από τα άλλα παιδιά της ομάδας ή τους ενηλίκους. 
ü      Βελτίωση παρατηρείται και στην ικανότητα συγκέντρωσης.Β.. Τι είναι η Μαγική Τράπουλα


Η μαγική τράπουλα βασίζεται στις λεγόμενες «λειτουργίες» των παραμυθιών. Οι λειτουργίες αυτές, σύμφωνα με έναν από τους σημαντικότερους μελετητές του παραμυθιού, τον Ρώσο Βλαντιμίρ Προπ, ο οποίος προσδιόρισε ότι είναι 31 στον αριθμό, υπάρχουν, πάνω- κάτω, σε όλα τα παραμύθια. Ο Τζιάνι Ροντάρι τις περιόρισε σε 20 και πρότεινε τη δημιουργία μιας τράπουλας. 
Ο Ροντάρι λέει πως οι «λειτουργίες» είναι για το παραμύθι ότι οι νότες για τη μουσική. Όπως με τις 12 νότες μπορείς να φτιάξεις αναρίθμητες μελωδίες, έτσι και με τις «λειτουργίες» μπορείς να φτιάξεις αναρίθμητα παραμύθια…
Γιατί όμως να χρησιµοποιήσουµε ειδικά αυτή την τράπουλα κι όχι άλλες «τράπουλες» της φαντασίας, ή ένα σύνολο εικόνων που διαλέξαμε στην τύχη, ή μια σειρά από λέξεις του λεξικού;
«Μου φαίνεται πως είναι φανερό», απαντά ο Ροντάρι. «Κάθε χαρτί της τράπουλας δεν αντιπροσωπεύει µόνο τον εαυτό του, αλλά μια πλήρη «τομή» του κόσµου των παραµυθιών, ένα φτεροκόπηµα φανταστικών απόηχων, για παιδιά που έχουν κάπως εξοικειωθεί µε τα παραµύθια, τη γλώσσα τους, τα θέµατά τους… Οι «λειτουργίες» των παραµυθιών, κατά κάποιο τρόπο, βοηθούν το παιδί να γνωρίσει τον εαυτό του. Και είναι στη διάθεσή µας, έτοιµες, εγκυρότατες, εύκολες στη χρήση: θα µου φαινόταν άσκοπη σπατάλη να τις απορρίψουµε…»
Η Μαγική Τράπουλα, είναι ένα ακόμη μονοπάτι για να ταξιδέψει η φαντασία των παιδιών, αλλά και των … «μεγάλων» ώστε να βρουν και πάλι το παιδί που έχουν μέσα τους…

Οδηγίες χρήσεως:

Η Μαγική Τράπουλα μπορεί να παιχτεί από όλες τις ηλικίες.

-Για τα παιδιά που δεν ξέρουν ακόμη να διαβάζουν θα χρειαστεί η βοήθεια της μαμάς και του μπαμπά
-Για τους ενήλικες που δεν έχουν φαντασία τα πράγματα είναι απείρως δυσκολότερα!

Οι κανόνες

Ο πρώτος κανόνας του παιχνιδιού είναι ότι δεν υπάρχει κανόνας!

Η παρέα, η ομάδα ή η τάξη συγκεντρώνεται. Αποφασίζουμε αν θα υπάρξουν κάποιες γενικές κατευθύνσεις ή αν θα λειτουργήσουμε απολύτως ελεύθερα στη δημιουργία του μύθου.
Ο πρώτος «παίκτης» τραβά την πρώτη κάρτα και αρχίζει να αφηγείται τον μύθο. Μόλις ολοκληρώσει την αφήγησή του (με ή χωρίς περιορισμό χρόνου) τραβά κάρτα ο επόμενος παίκτης και συνεχίζει τον μύθο εκεί που σταμάτησε ο προηγούμενος. Προχωράμε έτσι μέχρι να ολοκληρωθεί η ιστορία.
Αν θέλουμε μπορούμε να δραματοποιήσουμε τον μύθο μας και οι παίκτες να ερμηνεύουν τους ρόλους.
Μπορούμε να χωριστούμε σε μικρότερες ομάδες, να μοιραστούμε τις κάρτες και ορίζοντας ένα χρονικό περιθώριο η κάθε ομάδα να φτιάξει τον δικό της μύθο και να τον παρουσιάσει με όποιον τρόπο θεωρεί πιο πρόσφορο

Μερικά παραδείγματα:

-Μπορούμε να φτιάξουμε έναν δικό μας μύθο χρησιμοποιώντας από 1 έως 21 τραπουλόχαρτα
-Μπορούμε να ακολουθήσουμε πιστά τη σειρά από το 1 έως το 21 ή να ανακατέψουμε τα τραπουλόχαρτα και να διαλέγουμε σε μια τυχαία σειρά
-Μπορεί ο καθένας από εμάς και τους φίλους μας να παίρνει μια κάρτα κι από αυτήν να φτιάχνει τον δικό του μύθο.
-Μπορούμε να μοιραστούμε τις κάρτες μεταξύ μας κι ο καθένας να διηγηθεί στους άλλους έναν εντελώς διαφορετικό μύθο.

Αφήστε ελεύθερη τη φαντασία σας και …καλή διασκέδαση!!Γ. Μαθαίνοντας την Μυθολογία και την Ιστορία

Η Μαγική Τράπουλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την καθοδήγηση των ενηλίκων ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν βιωματική γνώση για συγκεκριμένα θέματα. Ήδη έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στη δημιουργία παραμυθιών από τα ίδια τα παιδιά με σκοπό την εξοικείωση τους με τους κανόνες της σωστής διατροφής.
Επίσης έχουν δημιουργηθεί παραμύθια για τη ζωοφιλία, τους φόβους των παιδιών κ.α.

Ένα νέο πεδίο όπου σημειώνεται ήδη επιτυχία είναι η γνωριμία των παιδιών με  λογοτεχνικά κείμενα, θεατρικά έργα, αλλά και την τοπική ιστορία.

Με τη βοήθεια της Μαγικής Τράπουλας δημιουργήθηκαν παραμύθια με αφορμή π.χ. τη σκηνή της Οδύσσειας, όπου το πιστό σκυλί ο Άργος αναγνωρίζει τον Οδυσσέα και μετά ξεψυχά. Αντίστοιχη εργασία έγινε και πάνω στο ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Απολογία στα ζώα».
Με έμπνευση τα μνημεία –σύμβολα Αθήνας και Θεσσαλονίκης (Λευκό Πύργο και Ακρόπολη) δημιουργήθηκε το παραμύθι «Περιπέτεια στον Παρελθώνα».
Με αφορμή τους Αχαρνής του Αριστοφάνη δημιουργήθηκε το παραμύθι «Αχαρνής 2012» που συνδέει την αρχαία ιστορία με τη σημερινή εποχή, με επίκεντρο τις Αχαρνές.


Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η εξής:

Διαβάζουμε το κείμενο, την περίληψη του μύθου ή της ιστορίας ή το απόσπασμα στα παιδιά και στη συνέχεια μοιράζοντας τα χαρτιά της Μαγικής Τράπουλας φτιάχνουμε ένα παραμύθι εμπνευσμένο από τα όσα ακούσαμε.
Στην περίπτωση της τοπικής ιστορίας και μυθολογίας, έχουμε κάνει προεργασία (κατά προτίμηση με τη συνεργασία των παιδιών) και παρουσιάζουμε στη συνάντηση μας μια σύντομη αφήγηση της ιστορίας του τόπου που βρισκόμαστε. Τα παιδιά φτιάχνουν έναν –ή περισσότερους- μύθους που τοποθετούνται στο συγκεκριμένο χώρο, αξιοποιώντας τα όσα μάθαμε.

Για να κεντρίσουμε τη φαντασία μπορούμε  να διαβάσουμε αποσπάσματα από κείμενα για την περιοχή, να δείξουμε παλιές φωτογραφίες κλπ.

Για πληροφορίες: stoforos@gmail.com 

Μίλα μου σαν παραμύθι


Μια μεγάλη ανοιξιάτικη έκπληξη με περίμενε σήμερα καθώς άνοιξα τον υπολογιστή μου. Ένα καινούργιο CD με καταπληκτικές ζωγραφιές της Στεφανίας Βελδεμίρη. Γράφει η ίδια στο ιστολόγιό της:
 
"Ήταν μεγάλη μου χαρά να "ντύσω" με ζωγραφιές τα παραμυθοτράγουδα  της δισκογραφικής δουλειάς "Μίλα μου σαν παραμύθι" που με αγάπη και έμπνευση δημιούργησαν η Πένυ Παπακωνσταντίνου και η Σοφία Καραχάλιου και ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τις δημιουργούς για την εμπιστοσύνη και την τρυφερότητα με την οποία μου εμπιστεύτηκαν το έργο τους"

Το εξώφυλλο του άλμπουμ

Ακολουθεί το δελτίο τύπου της υπέροχης δουλειάς των κοριτσιών και οι ζωγραφιές της Στεφανίαςγια τις βινιέτες των τραγουδιών. (μεταξύ των συντελεστών και η παλιά φίλη από το Χαλάνδρι Καλλιρόη Μυριαγκού

Δελτίο τύπου

Μια βουτιά στην παιδική ψυχή που κρύβουμε όλοι μέσα μας θέλησαν να κάνουν η στιχουργός Σοφία Καραχάλιου και η μουσικός-ερμηνεύτρια Πένυ Παπακωνσταντίνου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ξεχωριστής δισκογραφικής δουλειάς, την οποία μας παρουσιάζουν με επτά παραμυθοτράγουδα και τον τίτλο «Μίλα μου σαν παραμύθι».
Έντονοι συμβολισμοί και νοήματα που αγγίζουν κυρίως τους «μεγάλους», αν και ξετυλίγονται μέσα από μια «παιδική» προσέγγιση, αποτυπώνονται σ’ένα μείγμα ηχοχρωμάτων από ροκ έως κλασσική , από gothic και industrial έως παραδοσιακή μουσική.
Όπως αναφέρουν οι δημιουργοί του cd, Σοφία Καραχάλιου και Πένυ Παπακωνσταντίνου ...«Οι αντιθέσεις της φύσης και των συμβόλων, των συναισθημάτων αλλά και των πράξεων μας ενέπνευσαν να δημιουργήσουμε επτά μουσικές ιστορίες για την πολυμορφία της Αγάπης. Σκιαγραφήσαμε παραμυθένιες μορφές, εικόνες με ανθρώπινη οντότητα, αφουγκραστήκαμε ήχους και ψιθύρους από έναν κόσμο που ζει και αναπνέει, έχοντας κι εκείνος την ίδια ανάγκη έκφρασης – επικοινωνίας ως μοναδικό λόγο ύπαρξης».
Τα τραγούδια του cd ερμηνεύουν οι: 
Σοφία Κουρτίδου «Γυρεύει η νύχτα την αυγή»

Σαββέρια Μαργιολά «Ψέμα, αλήθεια και γιατί», 

Αγγελική Τουμπανάκη «Οι ψυχές»,

Καλλιρρόη Μυριαγκού «Το λάθος και η συγγνώμη», 

Φένια Χρήστου «Το λυπημένο κάστρο», 

ορχήστρα Smyrna «Της καλομάνας το παιδί», 

Πένυ Παπακωνσταντίνου («Το κυπαρίσσι και η βρύση»).

Τη δική τους σφραγίδα βάζουν οι μουσικοί:
Άκης Γαβαλάς – τύμπανα
Γιάννης Γρυπαίος – μπάσο
Κώστας Μιχαλός – κιθάρα
Μιχάλης Πορφύρης – τσέλο
Λευτέρης Πουλιού – πιάνο
Ειρήνη Συσκάκη  - βιολί
Τις ζωγραφιές εξωφύλλου και τις βινιέτες που συνοδεύουν τους στίχους των τραγουδιών υπογράφει η Στεφανία Βελδεμίρη της S.Θ.
Το album «Μίλα μου σαν παραμύθι» κυκλοφορεί από τη δισκογραφική εταιρεία «Final Touch» σε διανομή της Cobalt.
promo τραγούδι «Το κυπαρίσσι και η βρύση»

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Μια ξεχωριστή μέρα στην Πλάκα


Κι ενώ ετοιμαζόμαστε για την επόμενη βόλτα μας στην Πλάκα στις 15 Μαρτίου με την Εύη Πίνη και το Μυστικό του δούλου,  σήμερα ζήσαμε μαι ξεχωριστή μέρα.
Ο ήλιος βγήκε κατα΄...παραγγελία κι εμείς περατήσαμε στα Αναφιώτικα όπου μιλήσαμε για την ιστορία της γειτονιάς, αλλά και της Ανάφης.
Μετά δώσαμε τη δική μας συνέχεια στην Αργοναυτική Εκστρατεία.
Ο Ορφέας αναλάμβανε να αποκοιμίσει με τη μουσική του το Λιοντάρι της Νεμέας. οπόε η Αργώ κατέπλεε στο ναύπλιο κι από εκεί οι ήρωές μας έφτασαν στη Νεμέα.
Το κακό είναι ότι ο Ορφέας μέθυσε μετά από ένα γλέντι όπου ήπιε μπόλικο κόκκινο κρασί "άσπρο πάτο" και το πρωί δεν μπορύσε να πα΄ρει τα πόδια του.
Ευτυχώς με τη βοήθεια του θεού Άρη συνήλθε από το μεθύσι, έπαιξε μουσική και το Λιοντάρι αποκοιμήθηκε. Τότε εμφανίστηκε ο Ηρακλής, έδωσε μια με το ρόπαλο και λιοντάρι ...τέλος. Πήρε και τη λεοντή και τη φορούσε από τότε.
Μετά οι Αργοναύτες πήγαν στην Ιωλκό, έπιασαν τον Πελία και το έριξαν στις τίγρεις...
Κάπως έτσι τέλειωσε η ιστορία...Μετά όμως άρχισε ένα άλλο παραμύθι αφού υποδεχθήκαμε στον χώρο του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη που μας μίλησε για την ταινία "Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα", για τον Γιώργο Τζαβέλλα, την παλιά Αθήνα, τη Δούκισσα της Πλακεντίας και πολλά ακόμη. Αστείρευτη πηγή γνώσεων!
Καλό απόγευμα αφήσαμε την Πλάκα για να γυρίσουμε στα σπίτια μας!


Για την επόμενη βόλτα μας, πληροφορίες- εγγραφές:
Τριπόδων 23, Πλάκα, 10558, Αθήνα
Τηλ.:2103250341,  6937219160
info@ekedisy.gr


(Οι φωτογραφίες είναι του συνοδοιπόρου Κωνσταντίνου Ρομπόρα και φίλων από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης)

Ένας μάγειρας για την Παραμυθοκουζίνα

Δημιουργία της Ηλέκτρας Νέγκα για την Παραμυθοκουζίνα

Η Ηλέκτρα Νέγκα μια από τις καλύτερες αφηγήτριες παραμυθιών, μας εκπλήσσει με τις μοναδικές κούκλες της, όπως ο Μάγειρας της Παραμυθοκουζίνας.....