Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Μεταπτυχιακά για την "Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό" στο Χαροκόπειο ΠανεπιστήμιοΑποτέλεσμα εικόνας για Χαροκόπειο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, το άρθρο 3.2 κεφ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του Ιδρύματος, της απόφασης της υπ’ αριθμ. 293Α΄/9-12-2016 απόφασης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου καθώς και της απόφασης της υπ αριθμ. 53Α΄/10-11-2016 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, καλεί τους ενδιαφερόµενους από 16/01/2017 µέχρι και τις 17/02/2017 να καταθέσουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας για συνολικά σαράντα πέντε (45) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» στις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

1.                  ‘Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη’
2.                  ‘Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων’
3.                  ‘Αγωγή και Πολιτισμός’

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Εκπαίδευση και Πολιτι­σμός» είναι η επιστημονική εξειδίκευση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε θέματα Εκπαί­δευσης και Πολιτισμού.

Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει:
Α) Στην εξειδικευμένη ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με:
-       Την αξιολόγηση των γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών των μαθητών τους με σκοπό την παροχή σε αυτούς κατάλληλης ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης.
-       Την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών μάθησης και διδασκαλίας στη σχολική τάξη.
-       Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων στη διδακτική πράξη για την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των μαθητών.
-       Τα σύγχρονα συστή­ματα αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών.
-       Την αναγνώριση του ρόλου του σχολείου, της οικογένειας καθώς και του κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.

Β) Στην εξειδικευμένη κατάρτιση εκπαιδευτικών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαιδευτικής μονάδας με στόχο να αναλάβουν:
-       Καθήκοντα στελεχών Διοίκησης Σχολικών Μονάδων και Διευθύνσεων της Εκπαίδευσης.
-       Έργο Σχολικών Συμβούλων.

Γ)  Στην εξειδικευμένη κατάρτιση εκπαιδευτικών καθώς και άλλων επιστημόνων και επαγγελματιών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν σε ειδικά θέματα τέχνης και πολιτισμού έτσι ώστε να καθίστανται ικανοί να:
-       Καλλιεργούν τα πολιτισμικά ενδιαφέροντα των μαθητών και την ευαισθησία τους σε θέματα πολιτισμού και σεβασμού της πολιτισμικής διαφορετικότητας.
-       Επιμελούνται στα σχολεία τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως οργάνωση θεατρικών παραστάσεων, σχολικών πολιτιστικών ομίλων, έκδοση περιοδικών, δημιουργία σχολικών μουσείων, συλλογών κ.ά.
-       Αναλαμβάνουν στην εκπαίδευση, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτιστικών διαδρομών και, τέλος, δράσεις πολιτιστικού τουρισμού.
-       Υλοποιούν τις καινοτόμες δράσεις, οι οποίες οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων που διδάσκονται σε αυτό είναι υποχρεωτική. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται στα τέσσερα (4) ακα­δημαϊκά εξάμηνα, ενώ ως ανώτατο όριο φοίτησης ορίζεται στα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ενενήντα (90) από αυτές αντιστοιχούν στα δώδεκα (12) μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και τριάντα (30) στη διπλωματική εργασία. Κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα προσφέρονται τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξάμηνο. Κατά το τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωµατική εργασία.ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Π.Μ.Σ.
Η φοίτηση των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα θα ξεκινήσει στο εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και θα υλοποιείται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Η φοίτηση θα πραγματοποιείται καθημερινές, δύο έως τρία απογεύματα εβδομαδιαίως. Στην Κατεύθυνση «Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Παρασκευή και Σάββατο.

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Το Πρόγραµµα είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο και το συνολικό κόστος συμμετοχής για κάθε συμμετέχοντα σε αυτό ανέρχεται στις 3.500 € το οποίο καταβάλλεται σε οκτώ ισόποσες δόσεις των 437,5 ευρώ κατά την έναρξη και λήξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα (σε ειδικό έντυπο, το οποίο διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου) μαζί με τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, στο Κεντρικό κτήριο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στον 1ο όροφο, γραφείο 1.06, κυρία Καραγεώργου Ελισσάβετ, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 16/01/2017 έως και τις 17/02/2017, ώρες 11.00-14.30.  
H αίτηση μαζί με τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών μπορεί να αποσταλεί από τους ενδιαφερομένους και ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 17/02/2017), στη Διεύθυνση:

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας, και Εφαρμοσμένων Οικονομικών,
Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας,
Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»
Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα
 ΑΤΤΙΚΗ
(υπόψη κας Καραγεώργου Ελισσάβετ, κεντρικό κτήριο, γρ. 1.06).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 11.00 έως 14.30 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», στην κυρία Καραγεώργου Ελισσάβετ  τηλεφωνικά στο 210-9549215 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ekarage@hua.gr. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου