Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Τα παιδιά ζωγραφίζουν για τους πρόσφυγες

Το Μου­σείο Σχολικής Ζωής και Εκπαί­δευ­σης θέλο­ντας να συνει­σφέ­ρει στο κίνημα αλλη­λεγ­γύης για τους πρό­σφυ­γες, οργα­νώ­νει σε συνερ­γα­σία με την Ένωση Συντακτών Περιοδικού –Ηλε­κτρο­νι­κού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) δια­γω­νι­σμό ζωγρα­φι­κής με θέμα τους πρό­σφυ­γες, στον οποίο καλού­νται να συμ­με­τέ­χουν μαθη­τές και μαθή­τριες πρω­το­βάθ­μιας και δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης από τα σχο­λεία της Αττι­κής.
Τα έργα των παι­διών θα εκτε­θούν στο Μου­σείο Σχολικής Ζωής και Εκπαί­δευ­σης (Τριπόδων 23, Πλάκα) και θα γίνει προ­σπά­θεια μέσα από την έκθεση να βρε­θούν τρό­ποι έμπρα­κτης στή­ρι­ξης των προ­σφύ­γων.
Στον δια­γω­νι­σμό καλού­νται να συμ­με­τά­σχουν με έργα τους και τα παι­διά των μελών της ΕΣΠΗΤ.
Το βρα­βείο είναι η ίδια η συμ­με­τοχή και η αλλη­λεγ­γύη στα παι­διά που δοκι­μά­ζο­νται καθώς υπο­χρε­ώ­θη­καν να εγκα­τα­λεί­ψουν τις πατρί­δες τους…

Όροι και προδιαγραφές:

Νηπιαγωγείο-Δημοτικό:

35 εκ.Χ 50 εκ.  σε τελάρο  (λάδια ή ακριλικά, κολάζ ή συνδυασμός κολάζ και ζωγραφικής)

Γυμνάσιο-Λύκειο:
50 εκ.Χ 70 εκ .σε τελάρο  (λάδια ή ακριλικά,, μολύβια, μολυβοκάρβουνο και κάρβουνο κολάζ ή συνδυασμός κολάζ και ζωγραφικής)Πίσω από κάθε έργο θα πρέ­πει να υπάρ­χει:
1). Τίτλος του έργου
2). Ονο­μα­τε­πώ­νυμο, τηλέ­φωνο, email, Tάξη και σχο­λείο του δημιουργού/ων

Θεμα­τι­κοί άξο­νες μπο­ρεί να είναι:
1. Πόλεμος και ειρήνη
2. Τι μας χωρί­ζει και τι μας ενώ­νει
3. Συναισθήματα προ­σφύ­γων
4. Σε νοιά­ζο­μαι
5. Ο φίλος μου ο πρό­σφυ­γας
6. Τα δικαιώ­ματα των προσφύγων*Τα έργα των παιδιών θα αξιοποιηθούν και θα δωρηθούν για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγεςΚατα­λη­κτική ημε­ρο­μη­νία υπο­βο­λής των έργων : 22 Απρι­λίου 2016
Διεύ­θυνση απο­στο­λής έργων: Τριπόδων 23 Πλάκα 10558, Αθήνα
Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρίες:
Μου­σείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης-Εθνικό Κέντρο Έρευ­νας & Διά­σω­σης
Σχολικού Υλικού, Τριπόδων 23, Πλάκα, Αθήνα
210 3250341
pr@ekedisy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου